साधारण सदस्य ०१३


थकाली सेवा समिति, जापानको सन् २०१३ साल

साधारण सदस्यता

नविकरण गरेका तथा नयाँ सदस्यहरुको नामावली

क्र.सं नाम हालको ठेगाना नेपालको ठेगाना
शरद कुमार गौचन ताकामाचु ईकेबुकुरो, टोक्यो बसुन्धारा, काठमाण्डौं
दिना गौचन  ताकामाचु ईकेबुकुरो, टोक्यो बसुन्धारा, काठमाण्डौं
बुद्धि गौचन सिनकोईवा, टोक्यो कोवाङ्ग, मुस्ताङ्ग
सन्तोषि गौचन ताकादानोवावा, टोक्यो पोखरा, नेपाल
प्रमिला गौचन सेन्कावा, टोक्यो बुटवल, नेपाल
मोचिजुकि कियोहिको , टोक्यो जापान
नपेन्द्र भट्टचन काठमाण्डौं, नेपाल सिखघारा, नेपाल
बिनोद शेरचन सुमिदाकु किकुकावा, टोक्यो कोवाङ्ग, मुस्ताङ्ग
सादगि तुलाचन ओचिआई, टोक्यो पोखरा, नेपाल
१० जयकार शेरचन सिनकोईवा, टोक्यो लेते, मुस्ताङ
११ जित गौचन कावासाकि, टोक्यो काठमाण्डौ, नेपाल
१२ बिजय शेरचन साईतामा, जापान कोबाङ्ग, मुस्ताङ
१३ बबि गौचन सिनागावा, टोक्यो कोबाङ्ग, मुस्ताङ
१४ दिनेश शेरचन कावासाकि, कानागावा पोखरा, नेपाल
१५ प्रेमबिजय गौचन सिनागावा, टोक्यो काठमान्डौं, नेपाल
१६ यसोदा गौचन जापान नेपाल
१७ सन्तोष शेरचन सिबुया, टोक्यो काठमाण्डौं, नेपाल
१८ अमृता शेरचन टोक्यो, जापान काठमाण्डौं, नेपाल
१९ महेश शेरचन पोखरा, नेपाल
२० तोकोसिगिन्जा, टोक्यो पोखरा, नेपाल
२१ ताकाडानोबाबा, टोक्यो कोबाङ्ग, मुस्ताङ
२२ कावासाकि, कानागावा वेनी, म्याग्दि
२३ साकुराडाई, टोक्यो काठमाण्डौं, नेपाल
२४ योकोहामा, कानागावा पोखरा, नेपाल
२५ तोकोसिगिन्जा, टोक्यो मुग्लिन, नेपाल 
२६ सिनागावा, टोक्यो काठमाण्डौं, नेपाल
२७ योकोहामा, कानागावा पोखरा, नेपाल 
२८ मेगुरो, टोक्यो काठमाण्डौं, नेपाल
२९ सिन्कोईवा, टोक्यो
३० तातेईसि, टोक्यो काठमाण्डौं, नेपाल
३१ ताकामाचु ईकेबुकुरो, टोक्यो बसुन्धारा, काठमाण्डौं
३२ तोकोसिगिन्जा, टोक्यो मुग्लिन, नेपाल
३३ कावासाकि, कानागावा कोबाङ्ग, मुस्ताङ
३४ तोकोसिगिन्जा, टोक्यो पोखरा, नेपाल
३५ कावासाकि, कानागावा काठमाण्डौं, नेपाल
३६ साईतामा, जापान कोबाङ्ग, मुस्ताङ
३७ मेजिरो, टोक्यो काठमाण्डौं, नेपाल
३८ ताकाडानोबाबा, टोक्यो काठमान्डौं, नेपाल
३९ कासाई, टोक्यो पोखरा, नेपाल
४० तोकोसिगिन्जा, टोक्यो कोबाङ्ग, मुस्ताङ
४१ टोक्यो, जापान काठमाण्डौं, नेपाल
४२ टोक्यो, जापान काठमाण्डौं, नेपाल
४३ तोकोसिगिन्जा, टोक्यो  मुग्लिन, नेपाल
४४ मेगुरो, टोक्यो काठमाण्डौं, नेपाल
४५ कावासाकि, कानागावा पोखरा, नेपाल
४६ कावाससाकि, कानागावा काठमाण्डौं, नेपाल
४७ योकोहामा, कानागावा काठमाण्डौं, नेपाल
४८ अराई याकुस्यो, टोक्यो पोखरा, नेपाल
४९ टोक्यो, जापान कोबाङ्ग, मुस्ताङ
५० ताकादानोबाबा, टोक्यो बौद्ध, काठमाण्डौं
५१  सिन्कोईवा, टोक्यो  कोवाङ्ग, मुस्ताङ
५२  सिबुया, टोक्यो  कोवाङ्ग, मुस्ताङ