हंस राजा:१७ औं शताव्दी तिरका थाक खुम्चनका भुरे राजा (थकालीहरु द्धारा आफ्नो पूर्वज भनि विश्वास गरिएको व्यक्ति)
हंसरा:टुक्चे
ह्त्तर्:धातुको सानो गाग्रो
हन:तबत, अनि
हमला लव:आक्रमण गर्नु
हम्मेल्:सुनका मुद्राहरुको माला
हर्वस्योर्व:ठूलो अन्त्यष्टिक्रियामा लामानाच

हा
हाइ लव:हाइ गर्नु
हाङ्/अ्हाङ्:आँगन
हाङ्/अ्हाङ्:खुला
हानाङ्:दुई पाथी
हाम्चेन्:लोभी
हाम्प थोव:लोभ

हि
हिंजडा:हिजडा
हिन्व:(हे. इ्हन्व)
हिमु/हिमौ:(हे. इ्हमु)
हिम्बन/हिम्बामी:हुनत
हिर:हिरा
हिल्पु/हेल्पु:कुलदेउटाको ठूलो पूजा
हिस्यान:थुप्रै
हिहीलव:हिनहिनाउनु

हु
हुइहुइ लव:स्याल वा अरु पशु लामो आवाजले कराउनु
हुक:हुक्का
हुक्प:(हे. उ्हक्प)
हुच्युव:यस्तो
हुत्हुक्व:आर्थिक कमजोर हुनु
हुप्:खीप
हुप् पिन्व:प्रोत्साहन दिनु
हुप्पु:लाटोकोसेरो
हुर्क्याक/हुर्फ्यास्:उत्ताउलो मान्छे

हे
हेकी/हेसिस्या:उत्ताउलो
हेखुकु/हृयोखुकु:मलसाँप्रो
हेचेन्:चितुवा
हेन्च्यु:ओंठ
हेन्च्यो कोल्छ्यो:पानी चढाउने कचौरा
हेन्दोङ् फोन्दोङ्:लामोकुदाइ र छेलो फाल्ने प्रक्रिया (प्हैछ्योवमा)
हेन्व:टोलाउनु
हेप्चन्:रिकाब
हेम्भु:सैन, खतिरो
हेर्:शुभकार्यमा रक्सीको गिलासमा लगाइएको नौनी
हेर्कोङ्:इन्द्रेणी
हेर्व:एक वर्षको साँढे चौंरी
हेलव:नक्कल पार्नु
हेलिस्या:(हे. हेकिस्या)
हेल्का:(हे. य्हाल्का)
हेल्पु:(हे. हिल्बु)
हेल्हो:खरायो वर्ग
हेसेव:(हे. ए्हसेव)

हो
होङ्:दक्षिण
हो:(हे. त्हो)
होइला:उज्यालो
होकाँ लव:डुक्रनु
होते:(हे. होत्ते)
होतेचम्/चहोत्ते:त्यत्ति, यतिमात्र
होत्तेठिचम:यतिमात्र
होत्ते/होते:यति, जति
होत्हिम्:एकतले घर
होत्होङ्:(हे. अ्होन्तोङ्)
होना:(हे. ङ्होना)
होमयाङ्व/ङ्होमयाङ्व:थाहा हुनु
होम्दा:भुङग्रो
होम्प:फकाउनु
होर्हृयव:भ्वाङ् पर्नु
होरी:वस्तुको निम्ति घरको भुइँतला
होरोंलो:खलबल
होर्छे:अ्हौर्छे
होर्तोङ्/होत्र्होङ्:गहिरो
होत्र्होङ्:(हे. होर्तोङ्)
होर्लोङ्:(हे. थोर्लोङ्)
होसोचे:यसरी
होसोप्हियाङ्:त्यसो भए
हौ:है, हजुर

हृ
हृयचीव:गएको
हृयम्चन्:(हे. य्हम्चन्)
हृयव:(हे. य्हव)
हृया:साँढे याक
हृयाङ्खे:(हे. य्हाङ्खे)
हृयाङ्मे:उपल्लो तलाको खामो
हृयाङ्मोम्:(हे. य्हाङ्मोम्)
हृयाङ्व:फराकिलो
हृयामे:चमर, चावर
हृयाम्क्यु:रुप्से छहरा
हृयाल्का/हेल्का:(हे. य्हाल्का)
हृयास्योङ्/हृयास्हृयोन्:साँढे याक
हृयुम्:प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ
हृयुल्:(हे. य्हुल्)
हृयुयुव:हल्लनु
हयुरिन्:मृत्युको दोश्रो वर्षगाँठ
हृयुल्बुम्त्होर्छे:थाकको पुरानो नाम
हृयुव:हल्लाउनु
हृयपु:(हे. ल्हेपु)
हृयो:चोर
हृयो क्हेम:चोरबाटो
हृयोट्ट:चोरको नाइके
हृयोम्:सबै
हृयोखुकु:मलसाँप्रो, लोखर्के
हृयोम्चम्:सिङ्गै
हृयोम्लसी:सबै गरेर
हृयोम्वे:साझा