भट्ट:बाटा
भडेल्:बंदेल
भन्ज्याङ्:मोरो, गधा (गाली)
भयर्:बयर
भर्परेव:ईमानी, भरपर्दो
भर्/प्हर:बार

भा
भाङ्दर्:(हे. प्हाङ्त्हर्)

भि
भिउसिन्/भिमसेन्:शुभ लाभको निम्ति पूजा गरिने देउता
भिचार्:विचार
भिमसेन्:(हे भिउसिन्)
भीभ्हर्:(हे. बिहिप्हर)

भु
भुनुभुनु लव:झिंगा वा अरु किरा भन्किनु

भे
भेमरा:बिमिरा
भेल:समय
भेलौती/बेलप्ती:अम्बा

भो
भोरी:बोडी
भोरे:भुंडे
भोल्टो:(हे. प्होल्टो)