बतौलव:बत्ताउनु
बदम्:बदाम
बन्डी:गंजी
बयान् लव:बयान दिनु
बरौ लव:बढनु

बा
बानी लव:बानी गर्नु, अभ्यास गर्नु

बि
बिनी:बेनी बजार
बिहिप्हर/भीभ्हर:बिहिवार

बु
बुढा:(पुरानो) क्हम्व, मुखिया
बुधप्हर/बुधध्हर:बुधवार
बुम:एक लाख सूत्रको प्रज्ञापारमिता

बे
बेत्:दस्तुरको रुपमा मुखियाको खेतमा मलको निम्ति एकरात भेडा गोठ राख्नु
बेउला:बेहुला
बेलप्ती:(हे. भेलौती)
बेसर:(हे. प्हेसर्)
बैठाक्/बैठक्:पाहुना कोठा


बोंसा:बहर, साँढे

ब्ह
ब्हका लव:गीत गुनगुनाउनु
ब्हाग लव:भाग लिनु
ब्हाफ लव:बाफिनु, बफाउनु
ब्हालुङ्:बाग्लुङ
ब्हा/भा:बा, बुवा
ब्हुलौ लव:फकाउनु, बहकाउनु
ब्हया:विवाह
ब्हया लव:विवाह गर्नु