धइ:दही
धम्चीधम्रु:(हे. त्हम्चित्हम्रु)
धर्माली:कालो बोडी (दर्मवाट ल्याइएको)

धो
धोमाङ्/त्होवाङ्:बौद्ध धर्मका सुत्रहरु