झंभु:जिम्बु
झटक्:सलाइ

झा
झाँक्री:ट्होम पद्धतिको पुरोहित
झारल्:३ वर्षको झारल

झि
झिंजा:(हे. च्हिन्जा)

झु
झुराप्:मोजा

झो
झोगिट्हौ:पुदिना
झोगिट्हौ:बेथे साग

झ्य
झ्यामेव:झ्यामिनु
झ्योम्मर्/झ्योङबेर्:ज्यामिर
झ्योवा ह्राङ्चुङ्:स्वयं उत्पन्न नरी झ्योव