जती:जाइफल
जपलव:ध्यान गर्नु

जा
जाचलव:जाँच्नु
जा/च्हा : हरु कोलाजा:बालकहरु

जि
जिर:जिरा

जु
जुवा क्याङ्व:जुवा खेल्नु