ओठ्:ओठ
ओंबोल्हाक्प:पाँचऔंले
ओङो/ङोङो/ङुङु:अघि पहिले
ओङ्कुर्व:श्रद्धान्जली दिनु, आशीर्वाद थाप्नु, आराधाना गर्नु
ओङ्गु:लामा पुजामा बाल्ने दियो
ओङ्व:अटाउनु, पस्नु, छिर्नु
ओन्चेन्/ङोन्चेन्:वरा, बिचरा
ओन्व:देखाउनु
ओम्दोक्यु:काली गण्डकी नदी
ओर्व:छोड्नु (पैसा, समान आदि), रुन छोड्नु, बन्द गर्नु
ओल:रातो
ओल्कोटो:रुद्रघण्टी

अ्हो
अ्होङ्लव:बत्ताउनु
अ्होन्तोङ्/होत्होङ्:गहिरो, खाल्टो परेको, दुब्लाएर आँखा भित्र गएको
अ्होर्छे स्हृयुव:बिन्ती गर्नु
अ्होर्छे/होर्छे:नमस्ते, धन्यवाद, कृपया
अ्होर्छे स्हृयुव:बिन्ती गर्नु
अ्होसो/हासो:यसो
अ्होसन:त्यसरी, त्यस्तै
अ्होसोप्हियाङ्:त्यसोभए
अ्होसोलसी:यसरी