एङ्कोजी:शवयात्रा अघि डाडु पन्यु र धजा शवमा छोइ सह बचाउने कर्मकाण्ड
एव:फर्कनु
ए/ए चम्:पनि

ए्ह
ए्हसेव/हेसेव:तारिफ गर्नु