:ओडार, गुफा
उइव:ठेल्नु
उङी:अस्ति
उङीन:अस्तिनै
उचुर्लव:उजुर गर्नु
उमिन्:महिला वर्ग (विवाहित, पाको)
उमिन् ङ्हृयामो:प्रोढ महिला
उम्:घोडाको याल
उम्प:खन्याउनु
उरौ लव:सुन खार्नु
उर्:पहेंलो
उर्सिन:चुत्रोको काठ
उख्र्या:पहेंलै
उख्र्या य्हजिव:पहेंलो भएको
उल्था लव:अनुवाद गर्नु
उल्फाम्:गरिव, असहाय
उस्य:स्याउ जस्तो फल, स्याउ

उ्ह
उ्हक्प/हुक्प:लाटो कोसेरो
उ्हचियोजम्:यस्तै
उ्हप्प:पसिना निकाल्नु, (गुम्सिए)
उ्हप्चिव:गुम्सिएर पसिना निक्लेको
उ्हर्उर् लुङ्व:आगो दन्कनु
उ्हर्क:आँधी