इक्इक् लव:बाडुली लाग्नु
इन्दुङ्:घन्टी (घोडाको)

इ्ह
इ्हन्व/हिन्व:हुनु
इ्हमु/हिमु:हो
इ्हमु प्हिव स्होव:राजी गराउनु
इ्हमु म्हन्व:हो भन्ने ठान्नु
इ्हसी लव/हिसी लव:आलोचना गर्नु