अंसिलो: ऐसेलु
अप्ता: निर्णयअप्ता छेव : निर्णय गर्नु
अराङ्सी कराङ्सी: थाकखोलामा आएर बसोबास गरेका गैर थकाली
अराङ्से: सुकुमवासी
अर्थ प्हिव: व्याख्या गर्नु

अ्ह
अ्हजर्: हजार
अ्हजर्ट्ही: एक हजार
अ्हजर्ङ्ही: दुइ हजार