साधारण सदस्य

साधारण सदस्य ०१३

थकाली सेवा समिति, जापानको सन् २०१३ साल साधारण सदस्यता नविकरण गरेका तथा नयाँ सदस्यहरुको नामावली क्र.सं नाम हालको ठेगाना नेपालको ठेगाना १ शरद कुमार गौचन ताकामाचु ईकेबुकुरो, टोक्यो बसुन्धारा, काठमाण्डौं २ दिना गौचन  ताकामाचु ईकेबुकुरो, टोक्यो बसुन्धारा, काठमाण्डौं ३ बुद्धि
Read More…

साधारण सदस्य “०१२

  थकाली सेवा समिति, जापानको सन् २०१२ साल साधारण सदस्यता नविकरण गरेका तथा नयाँ सदस्यहरुको नामावली

साधारण सदस्य’०१०

साधारण सदस्य’०१०

साधारण सदस्य’०११

साधारण सदस्य’०११

साधारण सदस्य’०९

साधारण सदस्य’०९

साधारण सदस्य’०८

साधारण सदस्य’०८